×

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Τμήμα Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την μονάδα διασφάλισης ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την πολιτική ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του με την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου. Το τμήμα είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα της επιστήμης των μαθηματικών.
Η Πολιτική Διασφάλισης του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, διαμορφώνεται, μεταβάλλεται, βελτιώνεται και προσαρμόζεται στις τρέχουσες συνθήκες και απαιτήσεις, και ανατροφοδοτείται διαρκώς με την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές/τριες, διοικητικό προσωπικό).
Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.
Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Μαθηματικών προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:
➢ την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της μαθηματικής επιστήμης.
➢ την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
➢ τη σύνδεση του περιεχομένου του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
➢ την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
➢ την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
➢ την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,
➢ τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
➢ τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως διοικητικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκη, κέντρο υπολογιστών και γενικά παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα μέλη ΔΕΠ, τους εκπαιδευόμενους/όμενες και τις διοικητικές υπηρεσίες.
➢ τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

TOP