×

Διάρκεια

Χρονική διάρθρωση των σπουδών

Οι προπτυχιακές σπουδές διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που καταρτίζει η Συνέλευση του Τμήματος και αποτυπώνεται στον Οδηγό Σπουδών. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό.

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί 8 εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, που καλύπτουν τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων. 

Μαθήματα

Δήλωση μαθημάτων

Στην αρχή του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά δήλωση που περιέχει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώνουν και να παρακολουθούν μαθήματα που προσφέρονται στο εξάμηνο φοίτησής τους ή σε μικρότερο εξάμηνο. Ο μέγιστος αριθμός δηλωθέντων μαθημάτων ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

 • 1ο - 2ο εξάμηνο: τέσσερα (4),
 • 3ο - 4ο εξάμηνο: έξι (6),
 • 5ο - 6ο εξάμηνο: επτά (7),
 • 7ο - 8ο εξάμηνο: οκτώ (8),
 • μεγαλύτερο από 8ο εξάμηνο: οκτώ (8).

Εξέταση γίνεται μόνο σε μάθημα που έχει δηλωθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Φοιτητές/τριες που δεν έχουν προβεί σε ηλεκτρονική δήλωση εντός των ανακοινωμένων από τη γραμματεία ημερομηνιών, δεν έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε κανένα μάθημα για το συγκεκριμένο εξάμηνο.

Οργάνωση διδασκαλίας

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, με ευθύνη του Προέδρου του, ώστε η ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας να είναι κατά το δυνατόν συνεχής.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες και τις αίθουσες διδασκαλίας και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία εγκαίρως

Παρακολούθηση

Παρακολούθηση μαθημάτων

 1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, φροντιστηρίων, ασκήσεων, εργαστηρίων κ.λπ. εκ μέρους των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Οι φοιτητές δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τις βιβλιοθήκες, τα αναγνωστήρια και τον λοιπό εξοπλισμό του Τμήματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Τμήματος.
 2. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων, εργαστηρίων και φροντιστηριακών μαθημάτων είναι δυνατόν να είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές, με απόφαση του διδάσκοντα ή της ΓΣ του Τμήματος.
 3. Στα μαθήματα ο διδάσκων δύναται να προσδιορίσει εξειδικευμένες υποχρεώσεις των φοιτητών (είδος ερευνητικής εργασίας, παρουσία κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, εισηγήσεις).
 4. Ιδιαίτερη μέριμνα καταβάλλεται για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των μαθημάτων από φοιτητές με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Για την παροχή οποιονδήποτε ειδικών διευκολύνσεων είναι απαραίτητο να καταθέτουν έγκαιρα στη Γραμματεία του Τμήματος διαγνωστική έκθεση μαθησιακών δυσκολιών που να έχει εκδοθεί από Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ, πρώην ΚΔΑΥ) ή αναγνωρισμένου δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού. Ύστερα από γραπτό αίτημα του ενδιαφερόμενου προς τη Γραμματεία του Τμήματος, στην αρχή κάθε εξαμήνου, το διδακτικό προσωπικό που εμπλέκεται στα μαθήματα που έχει δηλώσει ο φοιτητής ενημερώνεται σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και με τον δόκιμο τρόπο εξέτασής του προς διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Εξετάσεις

Έλεγχος των γνώσεων – εξετάσεις

 1. Η αξιολόγηση της επίδοσης γίνεται με βάση την τελική εξέταση, γραπτή ή και προφορική, μετά τη λήξη του εξαμήνου. Ο τρόπος εξέτασης, με εξαίρεση εκείνου των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες και βαθμολόγησης θα πρέπει να είναι ίδιος για όλους τους φοιτητές. Εξέταση πέραν της προκαθορισμένης ημερομηνίας, ή με τρόπο διαφορετικό από τον προκαθορισμένο, δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά από αίτημα του φοιτητή λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας του.
 2. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την εξέταση των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες. Ύστερα από γραπτό αίτημα του ενδιαφερόμενου, η Γ.Σ. δύναται να προσδιορίσει τον τρόπο εξέτασής του, εάν αυτός δεν ορίζεται σαφώς από την προσκομιζόμενη ειδική διαγνωστική έκθεση από την οποία πιστοποιείται και η μαθησιακή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο φοιτητής. Εάν από την ειδική διαγνωστική έκθεση προκύπτει η αδυναμία του φοιτητή να λάβει μέρος σε γραπτές εξετάσεις, αυτός απαλλάσσεται από πάσης φύσεως γραπτές εξετάσεις και του παρέχεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης. Σε αυτή την περίπτωση η εξέταση γίνεται στην ίδια ύλη, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα με τους φοιτητές που εξετάζονται γραπτά. Προς διευκόλυνση των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες, θα πρέπει να τους παρέχεται ικανός χρόνος πριν την προφορική εξέταση προκειμένου να μελετήσουν τα θέματα των εξετάσεων, να τα κατανοήσουν και να κρατήσουν πρόχειρες σημειώσεις, εάν το επιθυμούν. Τις σημειώσεις αυτές μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης. Σε καμία περίπτωση οι πρόχειρες σημειώσεις δεν συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. Για την συμμετοχή ενός φοιτητή σε ειδική εξέταση απαιτείται γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου για κάθε μάθημα.
 3. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρείς:

α. Φεβρουαρίου, για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου,

β. Ιουνίου, για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και

γ. Σεπτεμβρίου (επαναληπτική), για τα μαθήματα των δύο εξαμήνων.

Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι κατ' ανώτατο όριο τέσσερεις εβδομάδες.

Επίδοση

Βαθμολογία

 1. Η επίδοση στα μαθήματα αξιολογείται με βαθμούς που δίνονται κατά τη διαδικασία ελέγχου των γνώσεων. Κάθε μάθημα βαθμολογείται αυτοτελώς σε ακέραιες μονάδες και ένα δεκαδικό ψηφίο. Η βαθμολογική κλίμακα στη συνολική επίδοση του φοιτητή ορίζεται από το μηδέν έως το δέκα. Συγκεκριμένα, οι προβιβάσιμοι βαθμοί είναι: «Άριστα» από 8,5 έως 10,«Λίαν καλώς» από 6,5 έως 8,49 και «Καλώς» από 5 έως 6,49.
 2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων καταχωρίζονται ηλεκτρονικά για κάθε φοιτητή από τον διδάσκοντα το πολύ μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την εξέταση του μαθήματος, και σε κάθε περίπτωση σε εύλογο χρόνο ώστε να μην παρακωλύεται η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων από τους φοιτητές. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τον βαθμό της εξέτασης από τον προσωπικό τους ιδρυματικό λογαριασμό. Οι φοιτητές δεν μπορούν να επανεξεταστούν σε μάθημα στο οποίο υπάρχει ήδη προβιβάσιμος βαθμός.
 3. Όσοι μετεγγράφονται, ή κατατάσσονται σε οποιοδήποτε εξάμηνο, μπορούν να αναγνωρίζουν μαθήματα με το ίδιο γνωστικό περιεχόμενο, στα οποία έχουν επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό και αυτό αποδεικνύεται από την αναλυτική τους βαθμολογία. Για την αναγνώριση αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του αρμόδιου διδάσκοντα, ο οποίος οφείλει να λάβει υπόψη του στην εισήγησή του, τα ECTS του μαθήματος, την ύλη διδασκαλίας και όποια άλλη πληροφορία κρίνει σημαντική για τη λήψη της απόφασης αναγνώρισης ή μη του μαθήματος. Ο βαθμός, που λαμβάνουν οι φοιτητές, σε περίπτωση αναγνώρισης του μαθήματος, είναι ο ίδιος προβιβάσιμος βαθμός με τον αναγραφόμενο στην αναλυτική βαθμολογία.

Πτυχίο

Βαθμός - κτήση πτυχίου

Για να λάβει πτυχίο ο/ φοιτητής πρέπει να πληρούνται συγχρόνως τα εξής:

 • να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα,
 • να έχει συγκεντρώσει σε κάθε εξάμηνο τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS European Credit Transfer System),
 • να έχει συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS European Credit Transfer System).

Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις (στον Οδηγό Σπουδών) για κάθε Τμήμα, με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής συμπληρώνει τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

Πτυχιούχοι

Ορκωμοσία

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους, ορκίζονται ενώπιον του Πρύτανη, ή αναπληρωτή του, ή/και του Κοσμήτορα και του Προέδρου του Τμήματος.

Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου πτυχιακού τίτλου. Πριν από την ορκωμοσία είναι δυνατόν να παρέχεται στους αποφοίτους σχετική βεβαίωση για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Η βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών υπογράφεται από τον Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Τμήματος.

Η ορκωμοσία γίνεται σε τελετή, με απαραίτητη την παρουσία των αποφοίτων, σε ημερομηνίες που ορίζονται από τον Κοσμήτορα σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Τμημάτων.

TOP