×

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τμήματος Μαθηματικών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μαθηματικών έχουν το δικαίωμα:
 να διορίζονται ως καθηγητές μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλάδου ΠΕ-03.

 να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων φορέων για διορισμό στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ..

TOP