×

Παρουσίαση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί 8 εξάμηνα. Ο απονεμόμενος τίτλος σπουδών είναι 6ου επιπέδου προσόντων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι 20 και προσφέρουν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία, τις γνώσεις και το πλαίσιο αναφοράς της μαθηματικής επιστήμης. Από το 3ο έτος σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από ένα σύνολο μαθημάτων έτσι ώστε να διαμορφώσουν το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών.

Για να λάβει πτυχίο ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να πληρούνται συγχρόνως τα εξής:

 • να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα,
 • να έχει συγκεντρώσει σε κάθε εξάμηνο τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS European Credit Transfer System),
 • να έχει συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS European Credit Transfer System).

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος οι απόφοιτοι:

 • θα έχουν αποκτήσει ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο,
 • θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες αναλυτικής, κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,
 • θα έχουν εξειδικευθεί σε ένα πεδίο των μαθηματικών όπως η Μαθηματική Ανάλυση, η Άλγεβρα, η Γεωμετρία, η Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά και η Αστρονομία,
 • θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν μαθηματικές μεθόδους για την αντιμετώπιση προβλημάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας,
 • θα έχουν αποκτήσει παιδαγωγικές γνώσεις έτσι ώστε να απασχοληθούν ως καθηγητές στην δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες απόκτησης γνώσης ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Με απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος (15η/13-7-2023) η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Β2/Σ190/ 20-07-2023 συνεδρίαση της, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα ισχύει το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2019-20 έως 2022-23 ισχύουν οι παρακάτω μεταβατικές διατάξεις.

Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2019-20 έως 2022-23 και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, διατηρούν τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) για όλα τα μαθήματα που έχουν εξεταστεί επιτυχώς. Για τα υποχρεωτικά μαθήματα του παλιού προγράμματος σπουδών που δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς και δεν υπάρχουν στο νέο, αυτά αντικαθίστανται από τα υποχρεωτικά μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών. Επιπλέον ισχύουν οι παρακάτω ειδικές μεταβατικές διατάξεις:

 • Όσοι είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα Μαθηματική Μοντελοποίηση Ι (παλιό πρόγραμμα, υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου) δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το μάθημα Μαθηματική Μοντελοποίηση (νέο πρόγραμμα, επιλογής 8ου εξαμήνου).
 • Για όσους είχαν εξεταστεί επιτυχώς σε ένα από τα δύο μαθήματα Αναλυτική Γεωμετρία Ι ή Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ (παλιό πρόγραμμα), το μάθημα αυτό αντιστοιχίζεται με το μάθημα Αναλυτική Γεωμετρία (νέο πρόγραμμα), ο βαθμός μεταφέρεται στο νέο μάθημα και πρέπει να περάσουν το μάθημα Εισαγωγή στους Υπολογιστές (νέο πρόγραμμα).
 • Όσοι είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα Επιχειρησιακή Έρευνα (επιλογής 6ου εξαμήνου, παλιό πρόγραμμα) και δεν έχουν περάσει το μάθημα Μαθηματική Μοντελοποίηση Ι (υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου, παλιό πρόγραμμα), ο βαθμός τους μεταφέρεται στο μάθημα Επιχειρησιακή Έρευνα (υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου, νέο πρόγραμμα) και θα πρέπει να επιλέξουν ένα άλλο μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα του 6ου εξαμήνου.  
TOP