×

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας. Η Πτυχιακή Εργασία μπορεί να επιλεγεί ως μάθημα επιλογής στο 8ο εξάμηνο σπουδών, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, και ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής (12 ECTS).

TOP