×

Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 5ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική σαν μάθημα επιλογής, δεν μετράει στον βαθμό του πτυχίου, δεν αντικαθιστά κάποιο άλλο μάθημα, αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος και λαμβάνει 3 ECTS.

 

TOP