×

Μαθησιακά αποτελέσματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών διαρθρώνεται σε 8 εξάμηνα σπουδών. Ο φοιτητής πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς σε 40 μαθήματα από τα οποία τα 21 είναι υποχρεωτικά. Στα πρώτα 4 εξάμηνα όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά ενώ στα επόμενα ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων.

Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ του τμήματος οι απόφοιτοι:
 θα έχουν αποκτήσει ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο,
 θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες αναλυτικής, κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,
 θα έχουν εξειδικευθεί σε ένα πεδίο των μαθηματικών όπως η Μαθηματική Ανάλυση, η Άλγεβρα, η Γεωμετρία, η Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά και η Αστρονομία,
 θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν μαθηματικές μεθόδους για την αντιμετώπιση προβλημάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας,
 θα έχουν αποκτήσει παιδαγωγικές γνώσεις έτσι ώστε να απασχοληθούν ως καθηγητές στην δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες απόκτησης γνώσης ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

TOP