Έρευνα στον Τομέα της Στατιστικής

Μελέτη της συμπεριφοράς των μεγεθών των καταστάσεων σε κλειστά ομογενή Μαρκοβιανά συστήματα διακριτού και συνεχούς χρόνου (με ή χωρίς χωρητικότητες), με τη βοήθεια επαναληπτικών σχέσεων για τις ροπές των μεγεθών των καταστάσεων. Χρησιμοποιώντας τις ροπές είναι δυνατή η διερεύνηση της συμπεριφοράς των μεγεθών των καταστάσεων όχι μόνο ασυμπτωτικά, ή με βάση μόνο αναμενόμενες τιμές και διακυμάνσεις, αλλά είναι δυνατή η εύρεση των αντίστοιχων κατανομών και μάλιστα ακόμη και στην παροδική φάση (transient period). Η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιείται επίσης στη μελέτη της παροδικής φάσης κλειστών συστημάτων αναμονής διακριτού και συνεχούς χρόνου.
Γιώργος Βασιλειάδης
Σπύρος Δήμου
Δημοσιεύσεις
1. Vasiliadis, G. and Tsaklidis, G.. On the moments of the state sizes of the discrete time homogeneous Markov system with finite state capacity. Recent Advances in Stochastic Modeling and Data Analysis, 190-197, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2007.
2. Vasiliadis, G. and Tsaklidis, G.. On the distributions of the state sizes of discrete time Homogeneous Markov Systems. Methodol. Comput. Appl. Probab.10 (2008) 55 – 71.
3. Vasiliadis, G. and Tsaklidis, G.. On the distributions of the state sizes of closed continuous time Homogeneous Markov Systems. Methodol. Comput. Appl. Probab.Vol. 11 (2009) 561-582.
4. Dimou, S., and Economou, A. The single server queue with catastrophes and geometric reneging. Methodology and Computing in Applied Probability 15 (2013), 595-621
5. Vasiliadis, G. and Tsaklidis, G.. On the distributions of the state sizes of the closed discrete-time Homogeneous Markov System with finite state capacities (HMS/c). Markov Processes and Related Fields, 17 (2011) 91-118.
6. Vasiliadis, G.. On the distributions of the state sizes of the continuous time Homogeneous Markov System with finite state capacities. Methodol. Comput. Appl. Probab. 14 (2012) 863–882.
7. Dimou, S. and Fakinos, D. Equilibrium results for the M/G/k group-arrival loss system. TOP 21(2013) 163-181.
8. Dimou, S., Economou, A. and Fakinos, D., The single server vacation
queueing model with geometric abandonments. Journal of Statistical Planning
and Inference 141 (2011) 2863-2877.
9. Vasiliadis, G.. Transient analysis of the M/M/k/N/N queue using a continuous time homogeneous Markov system with finite state size capacity. Communications in Statistics – Theory and Methods, 43 (2014) 1545-1562.
10. Vasiliadis, G.. Transient analysis of a finite source discrete-time queueing system using homogeneous Markov system with state size capacities (HMS/c). Communications in Statistics – Theory and Methods, 43 (2016) 1403-1423.
11. Mangira, O., Vasiliadis, G. & Papadimitriou, E.. Application of a linked stress release model in Corinth Gulf and Central Ionian Islands (Greece). Acta Geophys, 65 (2017) 517-531.
12. Burnetas, A., Economou, A. and Vasiliadis, G.. Strategic customer behavior in a queueing system with delayed observations. Queueing Systems, 86 (2017) 389-418.
13. Mangira, O., Console, R., Papadimitriou, E., and Vasiliadis, G.. A restricted Linked Stress Release Model (LSRM) for the Corinth gulf (Greece). Tectonophysics, 723 (2018) 162-171.
14. Marakis, G., Kontopoulou, L., Garofalakis, G., Vasara, E., Vasiliadis, G. and Grammatikopoulou, M. G.. Development and relative validity of a self‐administered semi‐quantitative drinks frequency questionnaire, validated in a population of university students. Nutr Diet, 76 (2019) 532-538.

TOP